ยินดีต้อนรับสู่ : โรงเรียนกฤษณาวิทยา :: เรียนดี  กิจกรรมเด่น  เน้นวินัย
:+: MENU :+:
 หน้าแรก
  เกี่ยวกับโรงเรียน
  ผู้บริหารโรงเรียน
  รับ - ส่ง หนังสือราชการ
  ติดต่อ สช.
  สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
  ดาวน์โหลด/ผลงานนักเรียน
 ข้อมูลสารสนเทศ
 เวปบอร์ดโรงเรียน
 พุทธศาสนาวันอาทิตย์
 
:+: ขณะนีเวลา :+:
:+: บุคคลากรโรงเรียน :+:
:+: สำหรับคุณครู :+:
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3
 ศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน
 สสวท.
 ราชบัณฑิตยสถาน
ร้องเรียนนายกฯ
 ศูนย์พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ
 ค้นหารหัสไปรษณีย์
 บทเรียนออนไลน
 รายงานราคาทองคำ
ข้อมูลสมุนไพรไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสุณี  ศรีสุริยะ
ผู้รับใบอนุญาตนางวรวลัญช์   ภัทรเรืองอนันต์
ผู้อำนวยการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
:+: ภูมิทัศน์โรงเรียน.:+:
หนังสือพิมพ์ออนไลน์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร/ ผลงานนักเรียน
    แบบรายงานผลการประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน
    ตัวอย่างแบบบันทึกการเก็บคะแนนระหว่างเรียน
     โปรแกรมแปลงเอกสาร word เป็น pdf   ( Acrobat )
     วิธีการแชร์เครื่องปรินเตอร์ ผ่านเครือข่ายแลน
แบบบันทึกการเก็บคะแนนระหว่างเรียน ป.3 - ป.6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชิ้นงานที่ 1 หน่วยที่ 1 ประเภทของข้อมูล ( ข้อมูลโรงเรียน )
ชิ้นงานที 2 หน่วยที่ 2 ความหมายของคอมพิวเตอร์
ชิ้นงานที่3 หน่วยที 5 ทำรายงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชิ้นงานที 1 หน่วยที่ 1 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชิ้นงานที่ 2 หน่วยที่ 2 ลักษณะและประเภทของคอมพิวเตอร์ ( หาข้อมูลกิจกรรมของโรงเรียนกฤษณาวิทยา )
ชิ้นงานที 3 หน่วยที 3 ประเภทของซอฟแวร์
ชิ้นงานที่ 4 หน่วยที 4 บริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชิ้นงานที 1 หน่วยที่ 1 ลักษณะของสารสนเทศที่ดี ( หาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน )
ชิ้นงานที่ 2 หน่วยที่ 2 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
ชิ้นงานที 3 หนวยที่ 3 การคำนวณเกี่ยวเวลา
ชิ้นงานที 4 หน่วยที 4 ทำรายงาน คอมพิวเตอร์ในอนาคต
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชิ้นงานที่ 1 หน่วยที่ 1 แบบจำลองความคิดเป็นแผนภาพ
ชิ้นงานที่ 2 หนวยที่ 2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ชิ้นงานที่ 3 หน่วยที่ 3 ทำรายงาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ชิ้นงานที 4 หน่วยที่ 4 โครงงาน power point
ชิ้นงานที่ 5 หน่วยที 5 ทำแผ่นพับ ทำป้ายประกาศ (ทำเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราได้เข้าร่วมในโรงเรียน )
ข้อสอบออนไลน์
วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6  หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5
วิชาคอมพิวเตอร์ ป.5  หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4  
วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4  หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4  
วิชาคอมพิวเตอร์ ป.3  หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5
ผลงาน poewerpoint นักเรียน ป.6 / 2552
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
อีบุ๊คนักเรียน
     นิทานเรื่อง นกมีหูหนูมีปีก
     นิทานเรื่อง สิงโตเบาปัญญา
     นิทานเรื่อง ราชสีห์กับหนู
Microsoft word 2010
Microsoft excel 2010
Microsoft powerpoint 2010
Microsoft access 2010
Open office
รูปภาพนักเรียน
ป.6/1
ป.6/2
ป.6/3
ป.6/4
 
     
  โรงเรียนกฤษณาวิทยา
128/1 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
Website : www.kritsana.ac.th
admin : kritsanaac@gmail.com
โทรศัพท์. 074 - 411267 โทรสาร :
074 - 460813