สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.1 - ป.6     7-8/3/62  
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ( ปีการศึกษา 2562 )   8/2/62
สอบ O- net ป.6    2/2/62
สอบอ่านออกเขียนได้ ป.1 - ป.6    26/1/62
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมจริยธรรม   19/1/62
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน   12/1/62
กิจกรรมภายในต้านภัยยาเสพติด   10-11/1/62
สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 2    4/1/62
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่   25/12/62
กิจกรรมวันลอยกระทง   22/11/62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางสอบภาคเรียนที 1  ปีการศึกษา 2558
ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2557
ตารางสอบภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการปฏิบัติภาระงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2557
กำหนดการต่างๆ โรงเรียน ปีการศึกษา 2556 - 2557
ตารางสอบภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2556
ตารางสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2556
งานมหกรรมวิชาการเบญจรงค์สงขลา3 ปีการศึกษา 2556

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กำหนดการเปิด - ปิดโรงเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ตารางสอบภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2556
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2556
ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณ์ จังหวัดสตูล
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

งานเปิดโลกการศึกษาเอกชน 2554 zzz

คณะกรรมการสาระสุขศึกษางานเปิดโลกการศึกษาเอกชน 2554

อบรมการประเมินการศึกษาภายนอก 53
กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ 53  
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 53 

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 53  
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 53   
 เลือกประธานนักเรียน 53
 วันไหว้ครู 53
 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2553
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อได้  
งานเปิดโลกการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4.
แข่งขันโครงงานโรงเรียนเอกชน หาดใหญ่  6 ก.พ. 53..

มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะโรงเรียนจุฬาภร จ.สตูล 7 ม.ค. 53
มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะโรงเรียนขรรค์ชัย 14 ธ.ค. 52

เดินทางไกลลูกเสือ - ยุวกาชาด ป.3 - ป.4   22 ม.ค. 53

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 8 ม.ค. 53
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553   30 ธ.ค 52
อบรมคุณธรรมอิสลาม ณ มิสยิดกลางปริก 25 ธ.ค. 52
บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่อง มนุษย์กับทรัพยากร
ธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บํารุง โดยนางยินดี นิลแก้ว

ตัวอย่างชุดกิจกรรม